Grundkurs i Svets

Grundkurs i Svets

Prova på grunderna i svets under en helg på Skeppsholmen.

Läs mer »

Nyhetsbrev

Utkommer ca 10 gånger/år med information om vad som händer på Skeppsholmsgården.

Årsmöte 2019

Posted in Nyheter | no comments

Föreningen Skeppsholmsgårdens styrelse kallar härmed till årsmöte torsdagen den 25 april kl. 18.00 i Årboden.

Som medlem har du stora möjlighet att påverka vad som sker på gården och föreslå förändringar. Önskar du få en motion behandlad vid årsmötet skall denna skriftligen inkomma till styrelsen senast den 4 april. Motioner kan skickas till styrelsen@skeppsholmsgarden.se.

Medlemsavgift 2019

Endast medlemmar som erlagt medlemsavgiften får rösta vid årsmötet. Önskar du bli ny medlem eller som befintlig inte har betalat avgiften för 2019 sätter du in 100:- på bankgiro 528-7024 senast den 21 april eller swishar till 123 345 43 78. Det går även bra att betala kontant samma dag. Elever från 2018 års långsegling med Shamrock betalar ingen avgift för medlemskap under 2019.

Årsmöteshandlingar

Publiceras nedan senast tio dagar före årsmötet.

Dagordning

 • Val av Ordförande och sekreterare för mötet
 • Fastställande av röstlängd
 • Val av minst två rösträknare och protokolljusterare
 • Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 • Fastställande av dagordning
 • a) Föreningens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  b) Styrelsens Årsredovisning
 • Revisionsberättelse för räkenskapsåret
 • Beslut om fastställande av Resultat- och Balansräkning
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret
 • Fastställande av medlemsavgifter
 • Presentation av verksamhetsplan och budget för innevarande år
 • Val av Ordförande och ledamöter i styrelsen
  Ordförande väljs för ett år.
  Ledamöter väljs för två år undantaget ungdomsledamot som väljs för ett år
 • Val av Suppleanter
  Två suppleanter väljs för ett år vardera
 • Val av Revisorer
  Val av två revisorer för en tid av ett år. En av revisorerna ska vara auktoriserad
 • Val av Valberedning
  Valberedning består av tre ledamöter. Årsmötet utser en av ledamöterna till sammankallande
 • Behandling av styrelsens förslag och av medlemmar lämnade motioner
 • Styrelsens förslag till revidering av stadgar. Andra omröstning av styrelsens förslag att ändra föreningens stadga.
 • Övriga frågor
 • Ordförande avslutar mötet.

Kommentarer inaktiverade.