Grundkurs i Svets

Grundkurs i Svets

Prova på grunderna i svets under en helg på Skeppsholmen.

Läs mer »

Nyhetsbrev

Utkommer ca 10 gånger/år med information om vad som händer på Skeppsholmsgården.

Miljöpolicy

Som ett komplement till våra ändamål har vi tagit fram en miljöpolicy för Skeppsholmsgården. För att efterleva denna finns även policydokument för de som verkar i Årboden, seglingsledare samt ett utbildningsmaterial att använda under seglingar. Handlingarna har tagit fram tillsammans med Sustema.

Skeppsholmsgårdens miljöpolicy

Skeppsholmsgården ska verka för en bättre miljö på ett lokalt respektive globalt plan. Vi ska vara förebilder för såväl deltagare som liknande organisationer. För att nå detta ska vi formulera tydliga mål, efterleva lagkrav och skapa en miljömedveten kultur hos gårdens anställda, volontärer och deltagare. Det aktuella miljöarbetet omfattar hela verksamheten genom ett ständigt förbättringsarbete kring följande områden:

  • Arbeta för minskade utsläpp
  • Ha en genomtänkt resursanvändning
  • Ha en genomtänkt avfallshantering
  • Ständigt utbilda oss själva och andra i vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan