Grundkurs i Svets

Grundkurs i Svets

Prova på grunderna i svets under en helg på Skeppsholmen.

Läs mer »

Nyhetsbrev

Utkommer ca 10 gånger/år med information om vad som händer på Skeppsholmsgården.

Årsmöte 2020

Posted in Nyheter | no comments

Uppdatering 2020-04-27:

Tyvärr är vi tvungna att skjuta på föreningens årsmöte som var planerad till den 27 april. Detta då vår revisor haft kapacitetsbrist och inte hunnit med att slutföra revisionen av vår årsredovisning och på grund av den pågående Covid-19 pandemin.

Nytt datum är satt till den 4 juni kl. 18.00.
Hälsningar
Styrelsen

Föreningen Skeppsholmsgårdens styrelse kallar härmed till årsmöte måndagen den 4 juni kl 18.00 i Årboden.

Mats Lindqvist kommer att inleda kvällen med att berätta om Trafalgar 1805 – det sista och enorma sjöslaget mellan seglande skepp med amiral Horatius Nelson som segrare och Englands hjälte. Ett sjöslag mellan England och Frankrike/Spanien som blev början till slutet av Napoleons kejsardöme och resulterade i bl a Englands slutliga herravälde på världshaven och skapandet av dess kolonialmakt samt början på Spaniens degradering av sin makt i Latinamerika och Asien. Detta föredrag är inställt i och med att mötet sköts upp.

Motioner
Som medlem har du stora möjlighet att påverka vad som sker på gården och föreslå förändringar. Önskar du få en motion behandlad vid årsmötet skall denna skriftligen inkomma till styrelsen senast den 21 maj. Motioner kan skickas till styrelsen@skeppsholmsgarden.se.

Medlemsavgift 2020
Endast medlemmar som erlagt medlemsavgiften får delta och rösta vid årsmötet. Önskar du bli ny medlem eller som befintlig inte har betalat avgiften för 2020 sätter du in 100:- på bankgiro 528-7024 senast den 3 juni. Det går även bra att swisha till 123 345 43 78 eller betala kontant senast samma dag. Alla ungdomar, till och med 20 år, betalar ingen medlemsavgift om de seglat minst en vecka ombord på våra fartyg under innevarande eller föregående år.

Ange vid inbetalningen:

 • Namn
 • E-postadress

Årsmöteshandlingar (presenteras på denna sida senast en vecka före mötet)

Dagordning

 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Fastställande av röstlängd.
 • Val av minst två rösträknare och protokolljusterare.
 • Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
 • Fastställande av dagordning.
 • a) Föreningens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens Årsredovisning.
 • Revisionsberättelse för räkenskapsåret.
 • Beslut om fastställande av Resultat- och Balansräkning.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret.
 • Fastställande av medlemsavgifter.
 • Presentation av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår.
 • Val av Ordförande och ledamöter i styrelsen
  Ordförande väljs för ett år.
  Ledamöter väljs för två år undantaget ungdomsledamot som väljs för ett år.
 • Val av Suppleanter
  Två suppleanter väljs för ett år vardera.
 • Val av Revisorer
  Val av två revisorer för en tid av ett år. En av revisorerna ska vara auktoriserad.
 • Val av Valberedning
  Valberedning består av tre ledamöter. Årsmötet utser en av ledamöterna till sammankallande.
 • Behandling av styrelsens förslag och av medlemmar lämnade motioner.
 • Övriga frågor.
 • Ordförande avslutar mötet.

Kommentarer inaktiverade.