Grundkurs i Svets

Grundkurs i Svets

Prova på grunderna i svets under en helg på Skeppsholmen.

Läs mer »

Nyhetsbrev

Utkommer ca 10 gånger/år med information om vad som händer på Skeppsholmsgården.

Årsmöte 2018

Posted in Nyheter | no comments

Föreningen Skeppsholmsgårdens styrelse kallar härmed till årsmöte onsdagen den 25 april kl 18.00 i Årboden.

Representant från Sjöhistoriska museet kommer att inleda kvällen med att berätta om de vrak som ligger runt Skeppsholmen. Fokus kommer att ligga på det som hittades vid dykningar utanför våra kajer under vintern.

Som medlem har du stora möjlighet att påverka vad som sker på gården och föreslå förändringar. Önskar du få en motion behandlad vid årsmötet skall denna skriftligen inkomma till styrelsen senast den 4 april. Motioner kan skickas till styrelsen@skeppsholmsgarden.se.

Medlemsavgift 2018
Endast medlemmar som erlagt medlemsavgiften får delta och rösta vid årsmötet. Önskar du bli ny medlem eller som befintlig inte har betalat avgiften för 2018 sätter du in 100:- på bankgiro 528-7024 senast den 21 april eller swishar till 123 345 43 78. Det går även bra att betala kontant samma dag. Elever från 2017 års långsegling med Shamrock betalar ingen avgift 2018.

Ange vid inbetalningen:

 • Namn
 • E-postadress

Årsmöteshandlingar

 

Dagordning

 1. Val av Ordförande och sekreterare för mötet
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av minst två rösträknare och protokolljusterare
 4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning
 6. a) Föreningens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  b) Styrelsens Årsredovisning
 7. Revisionsberättelse för räkenskapsåret
 8. Beslut om fastställande av Resultat- och Balansräkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret
 10. Fastställande av medlemsavgifter
 11. Presentation av verksamhetsplan och budget för innevarande år
 12. Val av Ordförande och ledamöter i styrelsen
  Ordförande väljs för ett år.
  Ledamöter väljs för två år undantaget ungdomsledamot som väljs för ett år
 13. Val av Suppleanter
  Två suppleanter väljs för ett år vardera
 14. Val av Revisorer
  Val av två revisorer för en tid av ett år. En av revisorerna ska vara auktoriserad
 15. Val av Valberedning
  Valberedning består at tre ledamöter. Årsmötet utser en av ledamöterna till sammankallande
 16. Behandling av styrelsens förslag och av medlemmar lämnade motioner
 17. Motion från Jakob Naredi tillägg till stadgar, Anställningar och arbetsgivaransvar.
 18. Styrelsens förslag till revidering av stadgar. Första behandling av årsmöte.
 1. Övriga frågor
 2. Ordförande avslutar mötet

Kommentarer inaktiverade.