Grundkurs i Svets

Grundkurs i Svets

Prova på grunderna i svets under en helg på Skeppsholmen.

Läs mer »

Nyhetsbrev

Utkommer ca 10 gånger/år med information om vad som händer på Skeppsholmsgården.

Ny miljöpolicy

Posted in Nyheter | no comments

I höstas fick vi hjälp av Sustema att jobba fram en ny miljöpolicy för Skeppsholmsgården. Tillsammans har vi gjort en miljöutredning och en handlingsplan kring vår miljöpåverkan. Här tittade vi på var vi lättast kan skapa miljönytta. Resultatet av detta blev en ny miljöpolicy samt ett par verktyg att använda för våra ledare och vi som jobbar i Årboden. Själva formuleringen av policyn blev:

Skeppsholmsgårdens miljöpolicy

Skeppsholmsgården ska verka för en bättre miljö på ett lokalt respektive globalt plan. Vi ska vara förebilder för såväl deltagare som liknande organisationer. För att nå detta ska vi formulera tydliga mål, efterleva lagkrav och skapa en miljömedveten kultur hos gårdens anställda, volontärer och deltagare. Det aktuella miljöarbetet omfattar hela verksamheten genom ett ständigt förbättringsarbete kring följande områden:

  • Arbeta för minskade utsläpp
  • Ha en genomtänkt resursanvändning
  • Ha en genomtänkt avfallshantering
  • Ständigt utbilda oss själva och andra i vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan

 

Verktygen för att vi ska lyckas med ovanstående

Under en säsong har vi ungefär 1000 personer som seglar med våra fartyg. Här såg vi en stor möjlighet i att både vara förebilder och i att utbilda deltagarna i deras miljöpåverkan. Vägen till detta är att vi själva måste utbilda och stötta våra ledare i denna kunskap. Därför tog vi fram ett ett policydokument för våra seglingsledare samt ett utbildningsmaterial att använda ombord under framförallt långseglingen. Vi som verkar i Årboden är också förebilder för kursdeltagare men även för seglingsledarna. Därför har även en policy för dem som verkar i Årboden. Det är viktigt att komma ihåg att dessa dokument är levande och föremål för ständig förbättring. Återkoppla gärna om du har synpunkter!

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till Sara Bökmark och Sustema för en stor insats kring miljöpolicyn!

Kommentarer inaktiverade.